Informacje dla Członków Spółdzielni

PROSIMY CZŁONKÓW EMERYTÓW O ZAKTUALIZOWANIE SWOICH NUMERÓW TELEFONÓW W BIURZE ADMINISTRACJI POKÓJ NR 13.

TELEFON KONTAKTOWY  797-594-711

 

                                                                                 Stalowa Wola 15.06.2021 r.

Wykaz zmian Statutu „Społem” PSS w Stalowej Woli oparty na ustawie z dnia 16.09.1982 Prawo Spółdzielcze ( tj. 2021 poz. 648). Zmiany wynikają z ostatniej nowelizacji tej Ustawy i będą głosowane w trakcie Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni w lipcu 2021 roku.

 I.

         1. W § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni na podstawie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych spółdzielni, o którym mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym”.

      2. W § 11 ust. 2 dopisuje się:

- dane dotyczące wkładów jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje,

- adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych o ile przystępujący takie posiada.

W części dotyczącej uregulowań co do osób prawnych dopisuje się:

- dane dotyczące wkładów jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje,

- adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych o ile przystępujący takie posiada.

3.  W § 11 w ust. 2 dopisuje się ust. 2a:

Jeżeli spółdzielnia jest jednocześnie instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320oraz z 2021 r. poz. 187), deklaracja, o której mowa w § 1, może być również złożona pod nieważnością w formie dokumentowej w rozumieniu art. 772Kodeksu cywilnego. W takim przypadku do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie na członka, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

4. W § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie w odrębnym dokumencie na piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów. Zarząd Spółdzielni wydaje członkowi legitymację członkowską.

II.

        1.W § 16 w ust. 1 dodaje się pkt. 18 o treści:

18/ do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowych działań.

        2. W § 16 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi odmowy na piśmie. W przypadku odmowy doręczonej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

III.

       1. W § 17 w ust. 1 dodaje się pkt. 10 o treści:

      10/ dbania o dobro i rozwój Spółdzielni oraz uczestniczenia          w realizacji jej zadań statutowych.

IV.

     1. W § 22 dodaje się ust. 5a o brzmieniu:

W przypadku doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

V.

    1. W § 30 dodaje się ust. 3a, 3b, 3c, 3d .

3 a. Członek rady nadzorczej lub członek zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3 b. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3 c. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3 d. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

VI.

   1. W § 32 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 albo zgłoszenia żądań o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

VII.

   1. W § 43 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

Oświadczenia skierowane do spółdzielni na piśmie, a złożone  w jej lokalu albo jednemu z członków zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni.