RODO Informacje

                   ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

      Wniosek o realizacje prawa osoby, której dane dotyczą            

                          

 

        KLAUZULE INFORMACYJNE
Klienci programu lojalnościowego SzR                                                                       Pracownicy  "SPOŁEM" PSS                                                   
Członkowie Spółdzielni Zleceniobiorcy "SPOŁEM" PSS                                                  
Monitoring "SPOŁEM" PSS                                      Wtyczkja "LUBIĘ TO"
Polityka Cookies                       

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 

Imię i nazwisko: Agnieszka Wyka

Adres e-mail: iod@spolem-pss.pl

 


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców wyjaśnia podstawowe kwestie dotyczące przepisów RODO

 1. RODO - skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,.
 3. Administrator Danych – „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego10, 37- 450 Stalowa Wola.
 4. Można  skontaktować  się z Administratorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych drogą mailową na adres: iod@spolem-pss.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 3.
 5. Dane osobowe - w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Danymi osobowymi nie będą zatem pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. sama nazwa ulicy, numer domu, w którym mieszka wiele osób, czy wysokość wynagrodzenia. Informacja ta będzie jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi, dodatkowymi informacjami, np. imieniem i nazwiskiem, czy numerem PESEL, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby. Danymi osobowymi nie są również informacje o osobach zmarłych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.
 7. Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 8. Profilowanie – oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 9. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych - Administrator przetwarza dane osobowe w celach ustawowych, zawarcia i realizacji umowy, oraz  na podstawie zgody – dobrowolności. 
 10. Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu – Administrator może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb, lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.
 11. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 12. Źródło danych osobowych„Społem” pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.
 13. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora - dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:
 1. zatrudnienia,
 2. księgowości,
 3. ze względów podatkowych,
 4. realizacji umów,
 5. rejestru korespondencji ,
 6. współpracy z kontrahentami,
 7. programu lojalnościowego,
 8. członkostwa,
 9. najmu,
 10. powierzenia danych,
 11. monitoringu – niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz ochrony mienia.

     14. Przewidywani Odbiorcy danych:

 1. dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym,
 2. portale społecznościowe, z których Administrator korzysta,
 3. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
 4. inne podmioty z którymi Administrator realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

     15. Czas przetwarzania danych osobowychAdministrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami     prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.  

     16. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez „Administratora”- przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

    17. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez formularz kontaktowy na stronie www.stalowawola.spolem.org.pl , e-mailem iod@spolem-pss.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 3, w oświadczeniu o cofnięciu zgody należy podać imię, nazwisko oraz nr karty Klienta);

    18. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej na adres e-mailem: iod@spolem-pss.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 3.

Administrator  zobowiązany  jest do jego rozpatrzenia złożonego wniosku  według poniższych zasad:

 1. W ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. W ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
 3. Administrator udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: iod@spolem-pss.pl

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)