Program lojalnościowy

 

                                                                                                      

 

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego 

Od dnia 5.10.2022r. punkty na kontach uczestników aktualizowane są codziennie. 

Telefon kontaktowy: 797-594-736

 

 

Regulamin  programu 

Aneks z dnia 28.06.2024r.

                                                                                          do Regulaminu Programu Lojalnościowego "Społem znaczy Razem"

                                                                               Społem PSS w Stalowej Woli obowiązujący od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Organizator programu lojalnościowego zmienia Regulamin w następujący sposób , że do paragrafu 6 punkt 3 zapisu dodaje punkt 3a o treści:

                                                                                                                           §1

                                                                                                 §6 ust. 3a otrzymuje brzmienie

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób , że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczetnik programu będący Członkiem Spółdzielni Społem PSS w Stalowej Woli otrzymuje 2 punkty. W przypadku zwrotu towaru , nastąpi skorygowanie transakcji zakupu o wartość zwrotu, a następnie ponowne przeliczenia na punkty skorygowanej wartości zakupu.

                                                                                                                            §2

                                                                        Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

                                                                                                                             §3

                                                                 Aneks wchodzi w życie z dniem 01.07.2024r. i obowiązuje do 31.12.2024r.

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                                           Aneks z dnia 07.07.2022r.

                                                               do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”

                                                             „Społem „ PSS w Stalowej Woli obowiązującego od dnia 01.09.2022r.

 

                                                    Organizator programu lojalnościowego zmienia Regulamin w następujący sposób:

                                                                                                              §1

                                                                                   § 6 ust.8 otrzymuje brzmienie :

Każdego roku , w dniu 31 stycznia dokonana będzie dezaktywacja punktów znajdujących się na kontach uczestników. Zdezaktywowane zostaną punkty starsze niż 2 lata.

Pierwsza dezaktywacja nastąpi w dniu 31.01.2023r.

                                                                                              §2

                                                              §7 zostaje dopisany ust.8 , który brzmi:

W przypadku, gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 760 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.

                                                                                                             §3

                                                                 Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

                                                                                                              §4

                                                                          Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r.

 

 

 

                                        Szanowni Klienci, Uczestnicy programu „Społem znaczy Razem”.

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.  Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest „Społem” PSS       w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 10 , 37-450 Stalowa Wola.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;

  1. w celach marketingowych;
  2. w celu przesyłania informacji handlowych;
  3. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych dotyczących zakupów Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;

ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;

ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:

ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe  Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.stalowawola.spolem.org.pl oraz pod adresem mailowym sekretariat@spolem-pss.pl .Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@spolem-pss.pl .

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w regulaminie Programu, dostępnym w sklepach Administratora, a także na stronie www.stalowawola.spolem.org.pl.