Promocje

Promocja Weekendowa

Promocja weekendowa.


Promocja

Akcja Promocyjna 'BĄDŹ EKO ZE SPOŁEM'

                                                                 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BĄDŹ EKO ZE SPOŁEM”

 

                                                                                                                  § 1

                                                                                             POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. AKCJA PROMOCYJNA jest organizowana pod nazwą BĄDŹ EKO ZE „SPOŁEM” i jest zwana dalej: "Akcją Promocyjną".

 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest:

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. Dmowskiego 10
37-450 Stalowa Wola

NIP: 865-000-37-57
REGON: 000980180

 

3. Akcja Promocyjna zostanie udostępniona na profilu Facebook-owym Społem PSS Stalowa Wola , stronie www.stalowawola.spolem.org.pl oraz w sklepach Społem w Stalowej Woli od dnia 16.05.2022 do dnia 23.07.2022 do godziny 23:59:59.

4. Akcja Promocyjna dotyczy wyłącznie sklepów „Społem” PSS w Stalowej Woli .

5. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za uczestników Akcji Promocyjnej. Portal Facebook nie jest organizatorem, sponsorem Akcji Promocyjnej jak również zwolniony jest z promowania Akcji Promocyjnej.

 

                                                                                                                § 2

                                                            WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Akcji Promocyjnej musi posiadać kartę klienta Społem zarejestrowaną w programie lojalnościowym Społem Znaczy Razem.

b) osoba biorąca udział w Akcji Promocyjnej musi dokonać zakupów w sklepach „Społem” Stalowa Wola z użyciem karty klienta Społem co najmniej 5 razy w ciągu dwóch kolejnych tygodni tj. 16.05.22-28.05.2022 , 30.05.2022-11.06.2022 , 13.06.2022-25.06.2022 , 27.06.2022-9.07.2022 , 11.07.2022-23.07.2022

c) osoba biorąca udział w Akcji Promocyjnej zapoznała się? z treścią? Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia

 

                                                                                                                        § 3

                                                                                                                     NAGRODY

 

 1. Nagrody w Akcji Promocyjnej:

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA FIAT 500 10”      10sztuk

ROWER CROSSOWY ROMET ORKAN                  5 sztuk

ROWER ROMET GAZELA                                       5 sztuk

 

2. Zdobywcami nagrody w Akcji Promocyjnej są uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą wartość zakupów w sklepach Społem w Stalowej Woli i spełnili warunki par.2 pkt 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w następujących terminach: 1.06.22 / 15.06.22 / 29.06.22 / 13.07.22 / 27.07.22.

3. Zwycięzca (numer karty klienta) zostanie powiadomiony poprzez post na Facebooku Społem PSS Stalowa Wola, poprzez informację w sklepach Społem PSS Stalowa Wola lub telefonicznie w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

 

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, zwycięzca powinien zgłosić się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Zwycięzca może skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną z profilem Społem PSS Stalowa Wola lub bezpośrednio udać się do biura Społem PSS Stalowa Wola (ul. Handlowa 2, 37-450 Stalowa Wola) z kartą klienta i dowodem osobistym.

 

5. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Społem PSS Stalowa Wola.

 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

7. Laureat jednej edycji nie może zostać ponownie nagrodzony w kolejnych etapach trwania Akcji Promocyjnej.

 

                                                                                                                 § 4

                                                                      DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 

1. Przystępując do Akcji Promocyjnej i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz w związku z wydaniem nagrody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców (dalej SPOŁEM) z siedzibą w ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, kontakt sekretariat@spolem-pss.pl, NIP: 865-000-37-57, REGON: 000980180.

 • a. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • b. SPOŁEM nie przetwarza danych wrażliwych.
 • c. Dane osobowe przetwarzane będą:
  • a. W celu realizacji Akcji Promocyjnej i publikacji na naszych portalach , stronie www.stalowawola.spolem.org.pl i sklepach Społem Stalowa Wola
  • b. W celu publikacji wyników Akcji Promocyjnej
  • c. W celu kontaktu z potencjalnymi kandydatami w przypadku wygrania nagrody
  • d. Na podstawie dotychczas udzielonych innych zgód w tym zakresie .
 • d. SPOŁEM nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii.
 • e. SPOŁEM umożliwia prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • f. SPOŁEM informuje Cię o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg Akcji Promocyjnej dokonując zakupów niezgodnie z Regulaminem Karty Klienta Społem , zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

 

4. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który uzyskał najwyższą wartość zakupów w sklepach społem w Stalowej Woli i spełnił warunki par.2 pkt 1.

 

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator Akcji Promocyjnej.

 

6. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 

7. Dane gromadzone podczas realizacji Akcji Promocyjnej będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

 

8. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 

                                                                                                                                  § 5

                                                                                                            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności Akcji Promocyjnych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Społem PSS Stalowa Wola.

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów w Akcji Promocyjnej, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

 

3. Reklamacje w sprawie przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: sekretariat@spolem-pss.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

 

4. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko , numer karty klienta oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

6. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

 

7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

8. Regulamin jest dostępny w sklepach Społem Stalowa Wola , na facebook-u oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie Akcji Promocyjnej.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

 


Promocja Banerowa

Promocja banerowa 24.06-28.07.2022r.